Thời gian biểu

Quy định về giờ học của sinh

12/12/2011
Đối với các lớp học 1 buổi/ngày. Đối với các lớp bán trú học 2 buổi/ngày.Thời gian thực hiện từ ngày 15/08/2011

Thời gian biểu

07/12/2011
Thời gian biểu Trường THCS Nguyễn Công Trứ: Ca sáng, Ca chiều