Quy định về giờ học của sinh

12/12/2011
Đối với các lớp học 1 buổi/ngày. Đối với các lớp bán trú học 2 buổi/ngày.Thời gian thực hiện từ ngày 15/08/2011

UBND QUẬN BA ĐÌNH

Trường THCS Nguyễn Công Trứ
 --------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------
Ba Đình,  ngày  15   tháng 08  năm 2011
QUY ĐỊNH
VỀ GIỜ HỌC CỦA HỌC SINH
Trường THCS Nguyễn Công Trứ

 
* Đối với các lớp học 1 buổi/ngày:
 
Sáng:         7h15’  đến  11h50’ Chiều         12h45’ đến 17h20’
7h15’: Tập trung học sinh khối sáng
- Tiết 1:       7h30' đến  8h15’           
- Tiết 2:       8h20’ đến 9h5’             
- Tiết 3:       9h10’ đến 9h55’           
Ra chơi
- Tiết 4:       10h15’ đến 11h            
- Tiết 5:       11h5’ đến 11h50’           Tan trường
12h45’: Tập trung học sinh khối chiều
- Tiết 1:       13h đến 13h45’            
- Tiết 2:       13h50’ đến 14h35’                 
- Tiết 3:       14h40’ đến 15h25’                 
Ra chơi
- Tiết 4:       15h45’ đến 16h30’                 
- Tiết 5:       16h35’ đến 17h20’                  Tan trường
 
 
* Đối với các lớp bán trú học 2 buổi/ngày:
 
Sáng:      7h15’   đến    11h Chiều:        13h50’ đến 16h30’
- Tiết 1:       7h30' đến  8h15’           
- Tiết 2:       8h20’ đến 9h5’             
- Tiết 3:       9h10’ đến 9h55’           
Ra chơi
- Tiết 4:       10h15’ đến 11h            
Rửa tay, ăn trưa – nghỉ trưa
- Tiết 1:       13h50’ đến 14h35’                 
- Tiết 2:       14h40’ đến 15h25’       
Ra chơi
- Tiết 3:       15h45’ đến 16h30’                 
          Tan trường
 
 
          Thời gian thực hiện từ ngày 15/08/2011, quy định này được phổ biến tới toàn thế CBGV-CNV và HS tại trường THCS Nguyễn Công Trứ để thực hiện.
 
 Nơi nhận:
-       Chi bộ, BGH, Công đoàn,
Đoàn TN

-       Niêm yết
-       Lưu VP
HIỆU TRƯỞNG
                      
( Đã Ký )

Trần Vân Hạnh
 
 
 

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: