Thời khóa biểu chính khóa (TKB số 2- HK1) năm học 2020- 2021

27/09/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020- 2021

(Thời khóa biếu số 02- Thực hiện từ 28/09/2020)

 

                  - Thời khóa biểu Giáo viên: /upload/26823/fck/files/TKB.xls

                  - Thời khóa biểu Học sinh: /upload/26823/fck/files/TKB%20H.xls


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 1 đánh giá
Chia sẻ: