Thời khóa biểu chính khóa (TKB số 3- HK2) năm học 2019- 2020

10/05/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019- 2020

(Thời khóa biếu số 03- Thực hiện từ 11/05/2020)

 

                  - Thời khóa biểu Giáo viên: /upload/26823/fck/files/TKB%20GV(23).xls

                  - Thời khóa biểu Học sinh: /upload/26823/fck/files/TKB%20HS(24).xls


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: