ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG THCS  NGUYỄN CÔNG TRỨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             

                               Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2020

                                                                                                          

                         THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng GD&ĐT Ba Đình;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của trường THCS Nguyễn Công Trứ;

Căn cứ nhiệm vụ tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường THCS Nguyễn Công Trứ;

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên;

Trường THCS Nguyễn Công Trứ tuyển sinh năm học 2020 – 2021 theo kế hoạch sau: