THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019- 2020

(Thời khóa biếu số 03- Thực hiện từ 16/09/2019)

 

                            - Thời khóa biểu Giáo viên: TKB-GV.xls

                  - Thời khóa biểu Lớp: TKB-HS.xls