THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018- 2019

(Thời khóa biếu số 03- Thực hiện từ 08/04/2019)

 

                            - Thời khóa biểu Giáo viên: /upload/26823/fck/files/TKB%20GV(13).xls

                            - Thời khóa biểu Lớp: /upload/26823/fck/files/TKB%20HS(12).xls