THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018- 2019

(Điều chỉnh Thời khóa biếu số 04- Thực hiện từ 29/04/2019)

 

                     - Thời khóa biểu Giáo viên: /upload/26823/fck/files/TKB%20GV(15).xls

           - Thời khóa biểu Lớp: /upload/26823/fck/files/TKB%20HS(15).xls