Thời khóa biểu các lớp học buổi chiều

20/12/2011
 
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC BUỔI CHIỀU
Trường THCS Nguyễn Công Trứ
Học kỳ 1
Năm học 2011-2012
Có giá trị từ ngày 28/11/2011
 
 
THỜI KHÓA BIỂU
BUỔI CHIỀU
KHỐI 6
    6A 6B 6C 6D 6E 6G 6H 6I
Thứ 2 1 Tin học Văn học Công nghệ Toán        
2 Tin học Thể dục Lịch sử Sinh vật Vật lí SINH_BT Địa lí Nhạc
3 Nhạc Toán Sinh vật Ngoại ngữ TOAN_BT Tin học Nhạc Vật lí
4 GDCD Lịch sử Toán Ngoại ngữ Địa lí Tin học SINH_BT ANH_BT
5 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG        
Thứ 3 1 Văn học Tin học Văn học Công nghệ        
2 Công nghệ Tin học Mỹ thuật Toán VĂN_BT Lịch sử ANH_BT NHAC_BT
3 Ngoại ngữ Mỹ thuật Thể dục Nhạc Công nghệ Nhạc Tin học Lịch sử
4 Sinh vật Toán Ngoại ngữ Địa lí Nhạc ANH_BT Tin học Mỹ thuật
5                
Thứ 4 1 Công nghệ Ngoại ngữ Tin học Văn học        
2 Địa lí Công nghệ Tin học Văn học Mỹ thuật NHAC_BT
3 Văn học Địa lí GDCD Toán NHAC_BT Mỹ thuật
4 Văn học Sinh vật Toán Công nghệ Công nghệ NHAC_BT Vật lí SINH_BT
5 Vật lí Nhạc Toán GDCD        
Thứ 5 1 Toán Văn học Ngoại ngữ Thể dục        
2 Toán Văn học Văn học Toán VĂN_BT Địa lí
3 Ngoại ngữ Vật lí Sinh vật Lịch sử Địa lí Tin học
4 Thể dục Công nghệ Công nghệ Văn học SINH_BT Vật lí VĂN_BT Tin học
5                
Thứ 6 1 Toán Toán Văn học Sinh vật        
2 Toán Toán Văn học Thể dục ANH_BT Mỹ thuật Lịch sử VĂN_BT
3 Lịch sử Thể dục Nhạc Vật lí Lịch sử TOAN_BT TOAN_BT TOAN_BT
4 Sinh vật Ngoại ngữ Địa lí Mỹ thuật Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
5 Mỹ thuật Sinh vật Thể dục Ngoại ngữ        
Thứ 7 1 Thể dục Văn học Ngoại ngữ Tin học        
2 Ngoại ngữ GDCD Vật lí Tin học        
3 Văn học Ngoại ngữ Toán Văn học        
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt        
5                
 
 
THỜI KHÓA BIỂU
BUỔI CHIỀU
KHỐI 7
    7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H 7I
Thứ 2 1 Toán Toán Thể dục Toán        
2 Sinh vật Toán GDCD Toán Thể dục Nhạc
3 Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ Sinh vật Vật lí Thể dục
4 GDCD Địa lí Toán Thể dục Nhạc Ngoại ngữ SINH_BT Vật lí
5 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG        
Thứ 3 1 Thể dục Ngoại ngữ Địa lí Mỹ thuật        
2 Địa lí Sinh vật Vật lí GDCD Nhạc Mỹ thuật
3 Nhạc Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử Thể dục Ngoại ngữ
4 Văn học Công nghệ Nhạc Thể dục Thể dục TOAN_BT ANH_BT VĂN_BT
5 Công nghệ Mỹ thuật Thể dục Ngoại ngữ        
Thứ 4 1 Sinh vật Lịch sử Công nghệ Toán        
2 Lịch sử GDCD Văn học Toán ANH_BT ANH_BT Thể dục Mỹ thuật
3 Mỹ thuật Tin học Văn học Lịch sử SINH_BT NHAC_BT Vật lí Công nghệ
4 Văn học Tin học Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Vật lí NHAC_BT SINH_BT
5 Văn học Sinh vật Sinh vật Ngoại ngữ        
Thứ 5 1 Tin học Văn học Địa lí Công nghệ        
2 Tin học Văn học Mỹ thuật Ngoại ngữ VĂN_BT Công nghệ Nhạc Thể dục
3 Văn học Toán Lịch sử Sinh vật Công nghệ VĂN_BT VĂN_BT TOAN_BT
4 Lịch sử Toán Sinh vật Văn học TOAN_BT Mỹ thuật TOAN_BT NHAC_BT
5                
Thứ 6 1 Thể dục Ngoại ngữ Tin học Văn học        
2 Vật lí Ngoại ngữ Tin học Địa lí NHAC_BT SINH_BT Thể dục Ngoại ngữ
3 Toán Lịch sử Toán Tin học Mỹ thuật Thể dục Công nghệ ANH_BT
4 Toán Nhạc Toán Tin học Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
5 Địa lí Vật lí Lịch sử Nhạc        
Thứ 7 1 Ngoại ngữ Văn học Văn học Vật lí        
2 Ngoại ngữ Văn học Văn học Văn học        
3 Toán Thể dục Toán Văn học        
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt        
5                
 
THỜI KHÓA BIỂU
BUỔI CHIỀU
KHỐI 8
    8A 8B 8C
Thứ 2 1 Địa lí Hóa học Văn học
2 Sinh vật Toán Văn học
3 Toán Toán Sinh vật
4 Toán Sinh vật Toán
5 HĐNG HĐNG HĐNG
Thứ 3 1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
2 Văn học Văn học Sinh vật
3 Văn học Văn học Ngoại ngữ
4 Sinh vật Nhạc Mỹ thuật
5 Thể dục Tin học GDCD
Thứ 4 1 Mỹ thuật Địa lí Lịch sử
2 Ngoại ngữ Toán Hóa học
3 Hóa học Công nghệ Thể dục
4 Công nghệ Thể dục Ngoại ngữ
5 Nhạc Tin học Toán
Thứ 5 1 Lịch sử Vật lí Công nghệ
2 Công nghệ Sinh vật Địa lí
3 GDCD Lịch sử Vật lí
4 Vật lí GDCD Thể dục
5 Toán Mỹ thuật Tin học
Thứ 6 1 Hóa học Hóa học Lịch sử
2 Toán Văn học Hóa học
3 Lịch sử Văn học Ngoại ngữ
4 Thể dục Lịch sử Nhạc
5 Ngoại ngữ Thể dục Tin học
Thứ 7 1 Văn học Ngoại ngữ Văn học
2 Văn học Toán Văn học
3 Tin học Ngoại ngữ Công nghệ
4 Tin học Công nghệ Toán
5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
 
BGH
(Đã ký)
 

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: