Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 – 2021; Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Nguyễn Công Trứ ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra Học kỳ II đối với các môn học khối lớp 6, 7, 8 năm học 2020 – 2021 như sau: